Obchodní akademieNajít moje Broker

Jak analyzovat účetní závěrku společnosti

Hodnocení 4.8 z 5
4.8 z 5 hvězdiček (4 hlasů)

Pohyb v labyrintu čísel ve finančním výkazu společnosti se může zdát jako dekódování cizího jazyka a mnoho tradecítí se ohromen a nejistý. Tento složitý úkol však v sobě skrývá klíč k odhalení tajemství finančního zdraví společnosti, což je zásadní aspekt, který by mohl vaši obchodní cestu změnit nebo ji zlomit.

Jak analyzovat účetní závěrku společnosti

💡 Klíčové věci

 1. Pochopte tři klíčové účetní závěrky: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Výkaz peněžních toků jsou tři klíčové finanční výkazy, které poskytují komplexní pohled na finanční zdraví společnosti. Popisují aktiva, závazky, příjmy, výdaje a peněžní toky společnosti.
 2. Poměrová analýza: To zahrnuje použití finančních ukazatelů odvozených z účetní závěrky k posouzení výkonnosti a finanční situace společnosti. Mezi klíčové ukazatele patří mimo jiné poměr ceny a zisku (P/E), poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (D/E) a návratnost vlastního kapitálu (ROE).
 3. Dlouhodobé trendy a srovnání: Analýza účetní závěrky společnosti není jen o pohledu na data za jeden rok. Je důležité zkoumat dlouhodobé trendy a porovnávat výkonnost společnosti s výkonností jejích kolegů v oboru, aby bylo možné učinit informované obchodní rozhodnutí.

Nicméně kouzlo je v detailech! Odhalte důležité nuance v následujících částech... Nebo skočte rovnou na naše Nejčastější dotazy nabité statistikami!

1. Pochopení základů účetní závěrky

Když se ponoříme do světa finanční analýzy, musíme nejprve porozumět základní struktuře a složkám účetní závěrky. Slouží jako základní kámen analýzy společnosti a nabízejí snímek finančního zdraví a výkonnosti firmy.

Projekt rozvaha, první z těchto klíčových dokumentů, poskytuje přehled aktiv, pasiv a vlastního kapitálu společnosti v určitém časovém okamžiku. Aktiva zahrnují vše, co společnost vlastní, od hotovosti a zásob až po majetek a zařízení. Závazky na druhé straně představují to, co společnost dluží, včetně půjček, závazků a dlouhodobého dluhu. Rozdíl mezi aktivy a pasivy nám udává vlastní kapitál společnosti, často označovaný jako vlastní kapitál.

Další přijde výkaz zisku a ztráty. Tento dokument ukazuje výnosy, náklady a výdaje společnosti za určité časové období a poskytuje jasný obrázek o ziskovosti firmy. Výnosy, známé také jako horní linie, jsou generovány z hlavních obchodních operací společnosti. Náklady a výdaje odečtené od výnosů zahrnují náklady na prodané zboží, provozní náklady, daně a úroky. Konečné číslo, čistý příjem, je často označováno jako spodní řádek a označuje ziskovost společnosti.

Třetí klíčové prohlášení je výkaz peněžních toků. Na rozdíl od výkazu zisku a ztráty, který může být ovlivněn účetními postupy, výkaz peněžních toků poskytuje přímočařejší pohled na to, kolik peněz společnost generuje a kam je utrácí. Je rozdělena do tří sekcí: peněžní toky z provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti.

 • Operační činnosti zahrnují peněžní efekty transakcí, které vytvářejí výnosy a náklady. Udává nám, kolik peněz generují hlavní obchodní operace společnosti.
 • Investiční činnosti odrážejí nákupy a prodeje dlouhodobého majetku společnosti, jako je majetek a zařízení.
 • Finanční činnosti ukazují peněžní toky z a do externích zdrojů, jako jsou věřitelé, investoři a akcionáři.

Pochopení těchto tří finančních výkazů je zásadní pro analýzu finančního zdraví společnosti. Poskytují nezpracovaná data, která budou mimo jiné použita při analýze finančních poměrů, analýze trendů a srovnání odvětví. Rozvaha ukazuje, co společnost vlastní a dluží, výkaz zisku a ztráty odhaluje, jak ziskové jsou operace, a výkaz peněžních toků uvádí, kolik peněz se vytváří a utrácí.

Jak analyzovat účetní závěrku společnosti

1.1. Definice a význam účetní závěrky

Ve světě obchodování, finanční prohlášení je podobný tepu společnosti. Je to zásadní dokument, který poskytuje traders s komplexním přehledem o finančním zdraví společnosti. Ale co to vlastně finanční výkaz je a proč je tak důležitý?

Finanční výkaz ve své nejjednodušší podobě je podrobným záznamem finančních aktivit společnosti. Dělí se na tři hlavní složky: rozvahu, výsledovku a výkaz peněžních toků.

Projekt rozvaha poskytuje přehled aktiv, závazků a vlastního kapitálu společnosti v určitém časovém okamžiku. To dává trader pochopení toho, co společnost vlastní a dluží, jakož i částky investované akcionáři.

Projekt výkaz zisku a ztráty zobrazuje výnosy, náklady a výdaje společnosti za určité časové období. Toto prohlášení je zásadní pro traders, protože poskytuje přehled o ziskovosti společnosti, nebo její nedostatečnosti.

Projekt výkaz peněžních toků, na druhé straně ukazuje, jak změny v rozvaze a výnosech ovlivňují peníze a peněžní ekvivalenty. Rozděluje analýzu na provozní, investiční a finanční činnosti.

S těmito třemi složkami poskytuje finanční výkaz komplexní přehled o finanční situaci společnosti. Ale proč je to důležité?

Význam finančních výkazů nelze přeceňovat. Slouží jako klíčový nástroj pro traders přijímat informovaná rozhodnutí. Analýzou účetních výkazů společnosti traders umí vyhodnotit ziskovost společnosti, likvidity, solventnost a efektivnost.

Prostřednictvím účetní závěrky, traders dokáže identifikovat trendy a vzorce ve finanční výkonnosti společnosti, předvídat budoucí výkonnost a provádět srovnání s jinými společnostmi ve stejném odvětví. Mohou také identifikovat potenciální varovné signály, jako je zvýšení úrovně dluhu nebo klesající výnosy, které mohou naznačovat základní problémy ve společnosti.

Tak, jako traders, je důležité porozumět definici a důležitosti účetní závěrky. Nejsou to pouze dokumenty plné čísel, ale výkonné nástroje, které vám mohou pomoci činit informovaná a strategická obchodní rozhodnutí.

1.2. Klíčové součásti účetní závěrky

Když se ponoříte do světa finančních výkazů, je zásadní porozumět klíčovým komponentám, které tvoří tyto dokumenty.

Projekt Rozvaha, také známý jako výkaz o finanční situaci, poskytuje přehled finančního zdraví společnosti v určitém časovém okamžiku. Dělí se na tři hlavní složky: aktiva, pasiva a vlastní kapitál. Měny jsou zdroje vlastněné společností, které mohou generovat budoucí ekonomické výhody. Závazky zastupovat závazky vůči třetím osobám, přičemž Vlastní kapitál je zbytkový podíl na majetku společnosti po odečtení závazků.

Dále máme Výkaz zisku a ztráty. Tento dokument shrnuje výnosy, náklady a výdaje společnosti za určité období. Začíná se hrubým výnosem, odečte se náklady na prodané zboží (COGS), aby se dospělo k hrubému zisku. Po odečtení provozních nákladů, úroků a daní se dostaneme k čistému zisku, což je v podstatě zisk nebo ztráta společnosti za dané období.

Projekt Přehled o peněžních tocích je další zásadní složkou. Poskytuje informace o peněžních příjmech a platbách společnosti během účetního období. Je rozdělena do tří sekcí: provozní činnost, investiční činnost a finanční činnost.

Nakonec je tu Přehled o změnách vlastního kapitálu. Poskytuje podrobnou zprávu o změnách vlastního kapitálu společnosti během určitého období. Zahrnuje složky jako emitovaný kapitál, nerozdělený zisk a další rezervy.

Při analýze těchto výroků je důležité nedívat se pouze na čísla, ale také porozumět příběhu, který se za nimi skrývá. Například vysoký čistý příjem je obecně dobrým znamením, ale pokud je primárně způsoben jednorázovými zisky a nikoli opakovanými příjmy, nemusí být dlouhodobě udržitelný. Stejně tak společnost s vysokými aktivy, ale také vysokými závazky nemusí být tak finančně stabilní, jak se zdá.

Pochopení těchto klíčových komponent a jejich vzájemného působení je zásadní pro hodnocení finančního zdraví společnosti a přijímání informovaných obchodních rozhodnutí.

2. Analýza účetní závěrky

Když se ponoříme do srdce analýzy finančních výkazů, zjistíme, že se pohybujeme v turbulentních vlnách Rozvahy, Výkazy zisku a ztráty, a Výkazy peněžních toků. Každý z těchto dokumentů nabízí jedinečný pohled na finanční zdraví společnosti a jejich porozumění je zásadní pro přijímání informovaných obchodních rozhodnutí.

Projekt Rozvaha je podobný snímku finanční pozice společnosti v určitém okamžiku. Podrobně popisuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál společnosti a poskytuje komplexní přehled o tom, co společnost vlastní a dluží, stejně jako o investicích provedených akcionáři. Když analyzujete rozvahu, traders by měli věnovat velkou pozornost společnosti Současný poměr (oběžná aktiva dělená krátkodobými závazky), která dává nahlédnout do schopnosti podniku splácet své krátkodobé závazky.

Další přijde Výkaz zisku a ztráty, záznam ziskovosti společnosti za definované období. Popisuje výnosy, náklady a výdaje společnosti, které vyvrcholí čistým ziskem. TradeSpolečnosti by si měly dávat pozor na trendy růstu tržeb a čistého příjmu, stejně jako nákladů na prodané zboží (COGS) a provozních nákladů. Klíčovým poměrem k analýze je zde Zisk Okraj (čistý příjem dělený celkovým příjmem), který udává, kolik zisku je dosaženo na dolar tržeb.

Posledním kouskem této finanční skládačky je Přehled o peněžních tocích. Tento dokument zaznamenává, jak změny v rozvahových účtech a výnosech ovlivňují peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, a rozděluje analýzu na provozní, investiční a finanční činnosti. Pro traders, je důležité poznamenat, že společnost může vykazovat zisk ve výsledovce, ale stále mít potíže, pokud je její peněžní tok záporný.

 • Operační činnosti: Tato část odhaluje hotovost generovanou hlavními obchodními operacemi společnosti. Odráží, kolik peněz je generováno z produktů nebo služeb společnosti.
 • Investiční aktivity: Tato část zobrazuje hotovost použitou na investování do aktiv a také výnosy z prodeje jiných podniků, zařízení nebo dlouhodobého majetku.
 • Finanční aktivity: Tento segment představuje hotovost vyplacenou a přijatou z externích zdrojů, jako jsou věřitelé, investoři a akcionáři.

Kritickým ukazatelem je zde Volný peněžní tok (hotovost z provozní činnosti mínus kapitálové výdaje), která ukazuje, kolik hotovosti společnosti zbylo na rozšíření podnikání nebo vrácení akcionářům poté, co zaplatila své výdaje a provedla nezbytné investice do svého podnikání.

I když se tento proces může zdát skličující, pochopení těchto tří finančních výkazů a klíčových ukazatelů z nich odvozených je základní dovedností každého trader. Poskytuje neocenitelné okno do finančního zdraví společnosti a posiluje traders přijímat informovaná a zisková rozhodnutí.

2.1. Poměrová analýza

V oblasti finanční analýzy je využití Poměrová analýza je mocný nástroj, který může nabídnout tradeje hluboký a pronikavý pohled na výkonnost společnosti. Tato technika je podobná lupě, která vám umožňuje zkoumat finanční výkazy společnosti, odlupovat vrstvy a odhalit základní zdraví podniku.

Poměrová analýza zahrnuje porovnání řádkových položek ve finančních výkazech společnosti. Tyto poměry lze široce rozdělit do pěti typů, z nichž každý slouží specifickému účelu:

 • Ukazatele likvidity: Tyto ukazatele měří schopnost společnosti dostát svým krátkodobým závazkům. Zahrnují Current Ratio a Quick Ratio.
 • Poměry solventnosti: Ukazatele solventnosti, jako je poměr dluhu k vlastnímu kapitálu, poskytují pohled na schopnost společnosti dostát svým dlouhodobým závazkům.
 • Poměry účinnosti: Pomáhají ukazatele efektivnosti, jako je Obrat zásob a Obrat pohledávek traders pochopit, jak efektivně společnost využívá svá aktiva a spravuje své závazky.
 • Poměry ziskovosti: Tyto poměry, včetně čisté ziskové marže a návratnosti vlastního kapitálu, mohou pomoci traders měří ziskovost společnosti.
 • Poměry tržních vyhlídek: Poměry tržních vyhlídek, jako je zisk na akcii (EPS) a poměr cena/výdělek (poměr PE), poskytují trader smysl pro budoucí vyhlídky společnosti.

Pochopení těchto poměrů je životně důležité, ale stejně tak zásadní je schopnost je správně interpretovat. Například vysoký Current Ratio může naznačovat silnou schopnost společnosti dostát svým krátkodobým závazkům. Mohlo by to však také naznačovat, že společnost nevyužívá efektivně svá oběžná aktiva nebo možnosti krátkodobého financování.

Kromě toho je nezbytné porovnat tyto poměry v různých obdobích a se společnostmi ve stejném odvětví. Tato srovnávací analýza může poskytnout komplexnější obrázek o výkonnosti společnosti.

Pamatujte, že poměrová analýza je pouze jedním z nástrojů trader's toolbox. Je nezbytné jej používat ve spojení s jinými metodami, abyste získali úplný obrázek o finančním zdraví společnosti. Je také důležité porozumět omezením poměrové analýzy. Hodně se například spoléhá na informace ve finančních výkazech společnosti, které nemusí vždy přesně odrážet ekonomickou realitu společnosti kvůli faktorům, jako jsou účetní postupy a zásady řízení.

Poměrová analýza může nakonec poskytnout cenné poznatky, ale měla by být používána moudře a doplněna dalšími analytickými metodami. Je to mocný nástroj, ale jako každý nástroj závisí jeho účinnost na dovednostech a znalostech osoby, která jej používá.

2.2. Analýza trendů

Když se ponoříme hlouběji do světa analýzy finančních výkazů, nelze přehlédnout význam analýzy trendů. Analýza trendů je mocný nástroj, který traders využít k hodnocení finančního zdraví a potenciálního růstu společnosti. Zahrnuje porovnávání historických dat za určité období za účelem identifikace konzistentních vzorců nebo trendů.

Vezměme si například příjmy společnosti. Pokud se příjmy společnosti v posledních několika letech neustále zvyšovaly, je to pozitivní znamení indikující růst společnosti. Na druhou stranu může klesající trend vyvolat červenou vlajku.

Je však nezbytné pochopit, že analýza trendů není jen o identifikaci vzorců. Jde o to hlouběji porozumět příčinám těchto trendů. Náhlý nárůst tržeb může být způsoben jednorázovou událostí, jako je prodej obchodního segmentu, a nemusí naznačovat budoucí růst.

Při provádění analýzy trendů traders se často zaměřují na následující klíčové oblasti:

 • Růst příjmu: Trvalý nárůst příjmů je obvykle pozitivním znamením. Je však důležité pochopit zdroj tohoto růstu. Je to kvůli nárůstu tržeb, nebo je to kvůli jednorázové akci?
 • Ziskové marže: Rostoucí ziskové marže ukazují, že společnost efektivně řídí své náklady. Je to známka provozní efektivity.
 • Návratnost vlastního kapitálu (ROE): ROE je měřítkem ziskovosti společnosti. Rostoucí ROE naznačuje, že společnost generuje větší zisk za každý dolar vlastního kapitálu.
 • Úrovně dluhu: Varovným signálem by mohlo být zvýšení úrovně dluhu. Je nezbytné porovnat úroveň zadlužení společnosti s jejími protějšky, abyste získali jasnou představu.

Je důležité si uvědomit, že analýza trendů je pouze jedním aspektem analýzy účetní závěrky. I když poskytuje cenné poznatky, měl by být používán ve spojení s dalšími nástroji a technikami pro komplexní hodnocení.

Navíc, zatímco analýza trendů může pomoci předpovídat budoucí výkonnost, není to spolehlivá metoda. Minulá výkonnost není vždy přesným ukazatelem budoucích výsledků. Proto, traders by jej měl používat jako vodítko, nikoli jako záruku. Vždy je nezbytné vzít v úvahu další faktory, jako jsou podmínky na trhu, trendy v odvětví a události specifické pro společnost.

2.3. Srovnávací analýza

As traders, víme, že finanční výkazy společnosti jsou páteří našeho rozhodovacího procesu. Ale jen pohled na jeden finanční výkaz společnosti je jako snažit se porozumět filmu sledováním jediné scény. Je to srovnávací analýza, která poskytuje komplexní obrázek o finančním zdraví společnosti.

Začněte porovnáním financí společnosti za určité období. Toto je známé jako horizontální analýza. Poskytuje vám přehled o tom, jak si společnost vedla v průběhu let. Hledejte trendy. Rostou příjmy? Řídí se náklady? Zvyšuje se nebo klesá úroveň zadlužení společnosti? Tyto statistiky vám mohou pomoci předvídat budoucí výkon.

Dále porovnejte finanční hospodaření společnosti s jejími konkurenty. Toto je známé jako vertikální analýza. Pomůže vám pochopit, kde se společnost ve svém oboru nachází. Pokud je zisková marže společnosti vyšší než u jejích konkurentů, může to znamenat lepší management nebo jedinečný produkt. Pokud je nižší, může to signalizovat problémy.

Zde jsou tři klíčové poměry, na které byste se měli během srovnávací analýzy podívat:

 1. Zisková marže: To vám říká, jaký zisk má společnost za každý dolar prodeje. Vyšší zisková marže je obecně lepší.
 2. Návratnost aktiv (ROA): Ta měří, jak efektivně společnost využívá svá aktiva k vytváření zisku. Vyšší ROA znamená efektivnější společnost.
 3. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu: To měří finanční páku společnosti. Vyšší poměr by mohl znamenat vyšší riziko výchozí.

3. Interpretace analýzy

Ponořit se do finančního zdraví společnosti je podobné prozkoumání složitého fungování složitého stroje. Vyžaduje to bystrý zrak, bystrou mysl a důkladné porozumění finančnímu žargonu. Jakmile shromáždíte potřebná data z účetních výkazů společnosti, začíná skutečný problém: interpretace.

První věc, kterou je třeba poznamenat, je, že samotná čísla neříkají celý příběh. Kontext je klíčový. Například vysoká míra zadlužení se může na první pohled zdát alarmující, ale pokud se tento dluh používá k financování růstu v odvětví, které je na vzestupu, nemusí to být nakonec tak špatné. Podobně se může zdát zklamáním nízká zisková marže, ale pokud je společnost ve vysoce konkurenčním odvětví, kde jsou marže obvykle nízké, může si ve skutečnosti vést docela dobře.

Aby čísla dávala smysl, je důležité je srovnávat průmyslové standardy a historická data. To vám poskytne měřítko pro posouzení výkonnosti společnosti.

 • Průmyslové standardy: Porovnání finančních poměrů společnosti s poměry jejích konkurentů může poskytnout cenný pohled na její relativní výkonnost. Pokud je návratnost vlastního kapitálu společnosti výrazně vyšší než u konkurentů, může to znamenat lepší management nebo jedinečnou konkurenční reklamuvantage.
 • Historická data: Pohled na finanční ukazatele společnosti v průběhu času může odhalit trendy, které nemusí být okamžitě patrné z údajů za jeden rok. Například neustále rostoucí poměr dluhu k vlastnímu kapitálu by mohl naznačovat, že společnost je stále více závislá na vypůjčených penězích, což by mohlo být varovným signálem.

Nezapomeňte také vzít v úvahu makroekonomické prostředí. Finanční výkonnost společnosti neexistuje ve vzduchoprázdnu. Je to ovlivněno faktory, jako jsou úrokové sazby, inflacea ekonomický růst. Například společnost s vysokou úrovní dluhu může mít problémy v prostředí rostoucích úrokových sazeb.

Ale nezapomeňte vzít v úvahu firemní strategie a obchodní model. Společnost s nízkou ziskovou marží, ale vysokým objemem prodeje může uplatňovat strategii vedení nákladů, zatímco společnost s vysokou ziskovou marží, ale nízkým objemem prodeje může uplatňovat strategii diferenciace. Pochopení strategie společnosti vám může pomoci pochopit její finanční poměry.

Interpretace finanční analýzy je uměním i vědou. Vyžaduje hluboké porozumění obchodu, průmyslu a širšího ekonomického prostředí. Ale s praxí a správným přístupem může poskytnout neocenitelný pohled na finanční zdraví společnosti a její budoucí vyhlídky.

3.1. Pochopení důsledků poměrů

Ponořit se po hlavě do světa finančních ukazatelů může být pro každého skličujícím úkolem trader, přesto je nezbytnou součástí pochopení finančního zdraví společnosti. Poměry jsou trader je tajná zbraň, matematický nástroj, který prochází složitými finančními výkazy a odhaluje zasvěcené nugety informací.

Za prvé, je důležité pochopit, že poměrové ukazatele jsou formou finanční zkratky. Zhušťují množství informací do jediného, ​​lehce stravitelného obrazce. Poměr je v podstatě srovnáním dvou nebo více finančních datových bodů. Je to způsob, jak spojit jeden kus finančních údajů s druhým, aby se poskytl komplexnější obrázek o finanční situaci společnosti.

Zvažte například současný poměr. Tento poměr porovnává oběžný majetek podniku (hotovost, zásoby, pohledávky) s jeho krátkodobými závazky (krátkodobé dluhy a závazky). Vysoký aktuální poměr by mohl naznačovat, že společnost má zdroje na pokrytí svých krátkodobých závazků. Velmi vysoký poměr však také může naznačovat, že společnost nevyužívá svá aktiva efektivně.

Pojďme prozkoumat další klíčový poměr – ο poměr dluhu k vlastnímu kapitálu. Měří podíl financování společnosti, které pochází z dluhu oproti vlastnímu kapitálu. Vysoký poměr dluhu k vlastnímu kapitálu může signalizovat vyšší riziko, protože znamená, že společnost má značné množství dluhu. Ale opět je důležitý kontext. Některá odvětví, jako jsou veřejné služby nebo telekomunikace, mají obvykle vyšší úrovně dluhu kvůli své kapitálově náročné povaze.

Dalším ukazatelem je zisková marže traders často prověřují. Ukazuje, jaký zisk má společnost za každý dolar tržeb. Vysoká zisková marže ukazuje na ziskovější společnost, která má lepší kontrolu nad svými náklady ve srovnání s jejími konkurenty.

Pak je tu návratnost vlastního kapitálu (ROE). Tento poměr měří, jak efektivně management využívá aktiva společnosti k vytváření zisku. Vyšší ROE znamená, že společnost je efektivnější při vytváření zisků. Je důležité si uvědomit, že poměry jsou jen jedním kouskem skládačky. Je třeba je používat ve spojení s dalšími nástroji finanční analýzy, aby se vytvořil úplný obrázek o finančním zdraví společnosti. Kromě toho by se měly poměry porovnávat mezi společnostmi ve stejném odvětví, protože normy se mohou výrazně lišit.

Pamatujte, jako a trader, vaším cílem je činit informovaná rozhodnutí. Pochopení důsledků poměrových ukazatelů je zásadním krokem k dosažení tohoto cíle. Vyhrňte si tedy rukávy a ponořte se do fascinujícího světa finančních ukazatelů. Odměny stojí za námahu.

3.2. Čtení mezi řádky

Ve fascinujícím světě finančních analýz to není jen o číslech. Jde o to, jaká jsou ta čísla střední. Schopnost interpretovat a porozumět základnímu příběhu za postavami je klíčovou dovedností pro každého důvtipného trader.

Pojďme se ponořit do sféry finančních výkazů, kde každá řádková položka vypovídá o fiskálním zdraví společnosti. Berte to jako detektivku, kde dáváte dohromady vodítka, abyste získali úplný obrázek.

Za prvé, ο výkazy příjmůt. Tento dokument vám řekne, kolik výnosů společnost vygenerovala za určité období a kolik z toho bylo převedeno na čistý příjem. Nesoustřeďte se však jen na spodní linii. Podívej se na hrubá marže, provozní marže a čistá marže. Tyto ukazatele mohou odhalit efektivitu společnosti při řízení jejích nákladů.

Dále, rozvaha. Tento výkaz poskytuje přehled aktiv, závazků a vlastního kapitálu společnosti v určitém časovém okamžiku. Je nezbytné prozkoumat poměr dluhu k vlastnímu kapitálu, který může naznačovat, jak velké riziko společnost podstupuje.

Pak je tu výkaz peněžních toků. Tento dokument ukazuje hotovost přicházející a odcházející ze společnosti. Je zásadní prozkoumat cash flow z operací, který ukazuje, zda jsou hlavní obchodní operace společnosti ziskové.

 • Vytváří společnost ze svých operací kladný peněžní tok?
 • Jak je cash flow společnosti v porovnání s jejím čistým příjmem?
 • Investuje společnost do svého budoucího růstu?

Nestačí se však jen dívat na čísla izolovaně. Musíte je porovnat s předchozími obdobími a s jinými společnostmi ve stejném odvětví. To vám umožní lépe porozumět výkonnosti společnosti a její konkurenční pozici.

Kromě toho věnujte pozornost poznámkám pod čarou. Mohou poskytnout cenné informace o účetních metodách společnosti, potenciálních závazcích a dalších zásadních detailech, které nemusí být zřejmé ze samotných čísel.

Pamatujte, že finanční analýza je stejně umění jako věda. Vyžaduje to bystrý zrak, kritickou mysl a hluboké porozumění obchodním operacím. Jako tradeVaše schopnost číst mezi řádky může být klíčem k odhalení lukrativních příležitostí a vyhnutí se potenciálním nástrahám.

4. Praktická aplikace analýzy účetní závěrky

Ve světě obchodování je pochopení finančního zdraví společnosti prvořadé. Analýza účetní závěrky nabízí neocenitelný pohled na ziskovost, likviditu a celkovou finanční stabilitu společnosti. Tato analýza není jen o drcení čísel; jde o interpretaci těchto čísel pro informovaná obchodní rozhodnutí.

Za prvé, výsledovka je zásadní nástroj pro hodnocení ziskovosti společnosti. Poskytuje podrobný rozpis výnosů, nákladů a výdajů společnosti. Traders by měli věnovat velkou pozornost čistému příjmu společnosti, protože odráží schopnost společnosti generovat zisk. Trvale rostoucí čistý příjem je pozitivním znakem, který ukazuje na růstový potenciál společnosti.

Za druhé, rozvaha nabízí přehled aktiv, pasiv a vlastního kapitálu společnosti v určitém časovém okamžiku. Aktiva zahrnují vše, co společnost vlastní, od hotovosti a zásob až po majetek a zařízení. Závazky na druhé straně představují to, co společnost dluží, jako jsou půjčky a závazky. Rozdíl mezi aktivy a pasivy nám udává vlastní kapitál, který představuje čistou hodnotu společnosti.

Zdravá rozvaha by měla v průběhu času vykazovat stálý nárůst aktiv a pokles pasiv. Pokud závazky převyšují aktiva, je to varovný signál, který naznačuje možné finanční potíže.

Za třetí, výkaz peněžních toků je dalším nezbytným dokumentem traders. Ukazuje, jak společnost hospodaří s hotovostí, rozdělenou do tří kategorií: provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti. Pozitivní cash flow z provozní činnosti je dobrým znamením, které naznačuje, že společnost generuje dostatečné příjmy na pokrytí provozních nákladů.

A konečně, výkaz vlastního kapitálu ukazuje změny vlastního kapitálu za určité období. Zahrnuje nové emise akcií, vyplacené dividendy a čistý zisk nebo ztrátu společnosti. Stabilní růst vlastního kapitálu ukazuje na finančně zdravou společnost.

4.1. Jak Traders může používat analýzu účetní závěrky

Analýza účetní závěrky je mocným nástrojem v rukou traders. Poskytuje cenné poznatky o finančním zdraví společnosti, což umožňuje traders přijímat informovaná rozhodnutí. Pochopení klíčových součástí účetní závěrky a jak je interpretovat, je zásadní.

 • Rozvaha: Tento výkaz poskytuje přehled aktiv, závazků a vlastního kapitálu společnosti v určitém časovém okamžiku. Traders to mohou využít k posouzení likvidity, pákového efektu a kapitálové struktury společnosti.
 • Výkaz zisku a ztráty: Tento výkaz shrnuje příjmy, náklady a výdaje společnosti za určité časové období. Traders to mohou využít k vyhodnocení ziskovosti společnosti, provozní efektivity a trendů růstu výnosů.
 • Přehled o peněžních tocích: Tento výkaz ukazuje, jak změny v rozvahových účtech a výnosech ovlivňují peníze a peněžní ekvivalenty. Rozděluje analýzu na provozní, investiční a finanční činnosti. Traders to mohou využít k pochopení peněžních toků společnosti z jejích hlavních operací.

Poměrová analýza je další efektivní metodou analýzy účetní závěrky. Zahrnuje porovnávání různých čísel z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu peněžních toků s cílem identifikovat vzorce, trendy a anomálie. Některé z nejběžnějších poměrů používaných traders zahrnují poměr ceny k zisku (P/E), poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (D/E) a běžný poměr.

Například, Poměr P / E pomáhá traders hodnotí, zda je cena akcií společnosti nadhodnocená nebo podhodnocená. Vysoký poměr P/E by mohl naznačovat, že akcie jsou předražené, nebo by to mohlo znamenat, že investoři očekávají v budoucnu vysoký růst.

Projekt D/E poměr je měřítkem finanční páky společnosti, která poskytuje pohled na úroveň rizika spojeného s úrovní zadlužení společnosti. Vysoký poměr D/E může naznačovat vyšší riziko nesplácení nebo bankrotu.

A konečně, Současný poměr je ukazatel likvidity, který měří schopnost společnosti splácet krátkodobé a dlouhodobé závazky. Vyšší aktuální poměr naznačuje, že společnost je schopna splácet své závazky.

Závěrem lze říci, že analýza účetní závěrky je základní dovedností traders. Poskytuje jim hlubší porozumění finančnímu zdraví společnosti a pomáhá jim dělat lepší obchodní rozhodnutí. TradeLidé, kteří ovládají analýzu účetní závěrky, budou mít pravděpodobně významnou výhodu na trhu.

4.2. Případové scénáře v obchodování

Pokud jde o obchodování, není to jen o číslech a grafech; jde také o příběhy. Příběhy, které se odehrávají v rozvahách, výkazech příjmů a grafech peněžních toků a odhalují zdraví, výkon a potenciál společnosti. Pojďme se ponořit do několika scénářů, abychom pochopili, jak může analýza finančních výkazů společnosti ovlivnit obchodní rozhodnutí.

Představte si, že uvažujete o investici do společnosti A. Začněte tím, že ji prozkoumáte rozvaha. Zaznamenáte významný nárůst jeho oběžných aktiv, konkrétně jeho peněz a peněžních ekvivalentů. To by mohlo naznačovat, že společnost je finančně zdravá a má dostatek likvidity k pokrytí svých krátkodobých závazků. Bližší pohled na pasivovou část však ukazuje výrazný nárůst krátkodobého dluhu. Může se jednat o varovný signál označující finanční potíže nebo riskantnější finanční řízení.

Dále se přesunete do výkaz zisku a ztráty. Zde si všimnete, že příjmy společnosti A trvale rostly, ale její čistý příjem klesal. To by mohlo být způsobeno rostoucími náklady nebo klesajícími maržemi, což by mohlo v dlouhodobém horizontu ovlivnit ziskovost společnosti.

Nakonec analyzujete výkaz peněžních toků. Navzdory klesajícímu čistému zisku pozorujete silný pozitivní cash flow z provozní činnosti. To naznačuje, že společnost efektivně generuje hotovost ze svých hlavních obchodních operací.

 • Případ 1: Společnost A by mohla být dobrou investicí, pokud dokáže řídit svůj krátkodobý dluh a kontrolovat své náklady. Silný peněžní tok je slibným znamením.
 • Případ 2: Pokud společnost nezvládne svůj dluh a náklady, může to potenciálně vést k finanční tísni, což z ní činí riskantní investici.

V jiném scénáři se díváte na společnost B. Její rozvaha ukazuje pokles oběžných aktiv a nárůst dlouhodobých závazků, což naznačuje možné problémy s likviditou. Její výsledovka však vykazuje konzistentní růst čistého zisku a její výkaz peněžních toků odhaluje kladný peněžní tok z investiční činnosti v důsledku prodeje obchodní jednotky.

 • Případ 3: Společnost B by mohla být riskantní investicí kvůli problémům s likviditou. Pokud však může použít hotovost ze své prodané obchodní jednotky ke správě svých závazků, může se obrátit.
 • Případ 4: Pokud společnost nezvládá své závazky, může čelit finanční tísni, což z ní činí riskantní investici i přes její kladný čistý příjem.

Tyto scénáře ilustrují, jak může analýza účetních výkazů společnosti poskytnout traders s cennými poznatky, které jim pomáhají činit informovaná obchodní rozhodnutí. Pamatujte, že ďábel se skrývá v detailech a tyto podrobnosti lze často nalézt ve finančních výkazech.

❔ Často kladené otázky

trojúhelník sm vpravo
Jaké jsou klíčové součásti účetní závěrky?

Účetní závěrka obsahuje především rozvahu, výsledovku a výkaz peněžních toků. Rozvaha poskytuje přehled aktiv, pasiv a vlastního kapitálu společnosti. Výkaz zisku a ztráty zobrazuje výnosy, náklady a zisky nebo ztráty společnosti. Výkaz peněžních toků odráží příliv a odliv peněžních prostředků z provozní, investiční a finanční činnosti.

trojúhelník sm vpravo
Proč je důležité analyzovat účetní závěrku společnosti?

Pomáhá analýza účetních výkazů společnosti traders pochopit finanční zdraví společnosti. Poskytuje pohled na ziskovost společnosti, úroveň zadlužení, provozní efektivitu, likviditu a peněžní toky. Tyto informace jsou klíčové pro informovaná investiční rozhodnutí.

trojúhelník sm vpravo
Jaké klíčové finanční ukazatele je třeba vzít v úvahu během analýzy?

Mezi klíčové finanční ukazatele patří ukazatele ziskovosti, jako je návratnost aktiv (ROA) a návratnost vlastního kapitálu (ROE), ukazatele likvidity, jako je aktuální poměr a rychlý poměr, ukazatele solventnosti, jako je poměr dluhu k vlastnímu kapitálu, a ukazatele efektivity, jako je ukazatel obratu aktiv.

trojúhelník sm vpravo
Jak mohu použít účetní výkazy k porovnání různých společností?

Finanční výkazy lze použít k porovnání společností vyhodnocením klíčových metrik a poměrových ukazatelů. Můžete například porovnat ziskovost tím, že se podíváte na čistou ziskovou marži, nebo vyhodnotit finanční riziko porovnáním poměru dluhu k vlastnímu kapitálu. Je důležité porovnávat společnosti ve stejném odvětví, protože standardy se mohou lišit.

trojúhelník sm vpravo
Může analýza účetní závěrky předpovědět budoucí výkonnost společnosti?

Zatímco analýza finančních výkazů poskytuje cenné informace o minulé a současné výkonnosti společnosti, není to křišťálová koule pro předpovídání budoucí výkonnosti. Může však pomoci traders vytvářejí kvalifikované prognózy budoucí ziskovosti a finančního zdraví založené na historických trendech a současné finanční situaci.

Autor článku

Florián Fendt
logo linkedin
Ambiciózní investor a trader, Florián založil BrokerCheck po studiu ekonomie na vysoké škole. Od roku 2017 sdílí své znalosti a vášeň pro finanční trhy dále BrokerCheck.

Zanechat komentář

Top 3 Brokers

Poslední aktualizace: 03. prosince 2023

Exness

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (18 hlasů)
markets.com-logo-nové

Markets.com

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (9 hlasů)
81.3 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Vantage

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (10 hlasů)
80 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Mohlo by se Vám také líbit

⭐ Co si myslíte o tomto článku?

Přišel vám tento příspěvek užitečný? Komentujte nebo ohodnoťte, pokud máte k tomuto článku co říci.

Filtry

Standardně řadíme podle nejvyššího hodnocení. Pokud chcete vidět další brokers buď je vyberte v rozevíracím seznamu, nebo zužte vyhledávání pomocí více filtrů.
- posuvník
0 - 100
Co hledáš?
Brokers
Nařízení
Plošina
Vklad / výběr
Typ účtu
Umístění kanceláře
Broker Funkce