Formule a obchodní strategie DMI

4.7 z 5 hvězdiček (3 hlasů)

Jako trader, porozumění terénu trhu je klíčové a index směrového pohybu (DMI) slouží jako maják, který člověka provází složitostí tržních trendů. Jeho správné použití však může být často nepolapitelné, což může představovat problémy při výpočtu jeho vzorce nebo při vývoji efektivní obchodní strategie.

Formule a obchodní strategie DMI

💡 Klíčové věci

  • Porozumění DMI: DMI neboli index směrového pohybu je základním nástrojem technické analýzy, který používá traders k určení síly pohybu cen ve směru nahoru nebo dolů. Skládá se z ADX, +DI a -DI, ​​které pomáhají předpovídat trendy na trhu a zvraty.
  • Vzorec DMI: Výpočet DMI zahrnuje několik kroků včetně skutečného dosahu, směrového pohybu, průměrného směrového pohybu a průměrného směrového indexu. TradeMusí se seznámit se vzorcem, aby bylo možné efektivně měřit pohyb cen a jeho směr.
  • Strategie DMI: Pomůcky pro strategii DMI traders ve vývoji lepšího obchodního systému. Vysoká hodnota ADX znamená silný trend, zatímco nízká znamená, že trh jde stranou. Traders obvykle považují strategii DMI za hodnotnou, když je ADX vyšší než 25, což naznačuje silný směrový pohyb.

Nicméně kouzlo je v detailech! Odhalte důležité nuance v následujících částech... Nebo skočte rovnou na naše Nejčastější dotazy nabité statistikami!

1. Pochopení vzorce DMI

Strategie DMI

Pokud pro testování DMI požadujete pokročilejší možnosti grafů, můžeme doporučit Obchodní pohled.

Projekt Směrový index pohybu (DMI) září jako výjimečný technická analýza nástroj široce používaný traders předpovídat cenové trendy a pohyby. Složitě navržený J. Wellesem Wilderem v roce 1978, vzorec DMI se skládá ze tří hlavních složek: Plus směrový ukazatel (+DI), Mínusový směrový ukazatel (-DI), a Průměrný směrový index (ADX).

\(+DI = \frac{{\text{True Range}}}{{\text{Period}}}\)

\(-DI = \frac{{\text{True Range}}}{{\text{Period}}}\)

\(ADX = \frac{{\text{Součet +DI a -DI za n období}}}{n}\)

\( \text{True Range} = \max(\text{Vysoká} – \text{Nízká}, \text{Vysoká} – \text{Předchozí zavřít}, \text{Předchozí zavřít} – \text{Nízká}) \)

Ponoříme-li se hlouběji do komponent DMI, + DI pomáhá identifikovat sílu cenových pohybů směrem nahoru, zatímco -DI měří sílu pohybu cen směrem dolů. Konečně, ADX, nesměrový index, funguje jako měřítko všech směrových pohybů a poskytuje cenné informace o síle trendu bez ohledu na jeho sklon – nahoru nebo dolů.

Překvapivě jednoduchý na výpočet, Vzorec DMI začíná výpočtem skutečného rozsahu (TR), po kterém následuje směrový pohyb (DM). Následně se určí Vyhlazený průměr pro obě metriky za definované období. Nakonec jsou +DI, -DI a ADX odvozeny pomocí matematických rovnic zahrnujících tato čísla.

Navzdory své zdánlivě složité povaze poskytuje vzorec DMI jasné zobrazení tržních trendů. Překročení +DI přes -DI může naznačovat slibný vzestupný trend, vyvolávající volání po nákupní strategii. Naopak, pokud -DI překročí +DI, mohlo by to naznačovat potenciální klesající trend, a tak přilákat potřebu prodejní strategie. HTML kód pro vzorec DMI

Rozebíráním tajemství vzorce DMI lze odhalit implicitní tržní chování a podporovat obezřetné a informované rozhodování. Přijetí tohoto vzorce může potenciálně zlepšit obchodní strategiezvýšit ziskovost a výrazně snížit riziko.

1.1. Základy DMI

DMI, zkratka pro Směrový index pohybu, je klíčový nástroj používaný společností traders k měření síly cenových trendů. Jako součást Průměrný směrový index (ADX), DMI generuje data, která pomáhají rozlišit, zda se trh vyvíjí, a určuje sílu a směr tohoto trendu.

Základem DMI jsou dvě hlavní složky: pozitivní směrový pohyb (+DI) a negativní směrový pohyb (-DI). Při řešení vzestupného trendu hraje +DI významnou roli, která odráží sílu vzestupného trendu spád. Naopak -DI znamená sílu za klesajícím trendem.

Nutné je poznamenat si stupnici DMI, která se pohybuje od 0 do 100 – vysoká hodnota obvykle znamená silný trend, zatímco nízká hodnota často naznačuje slabší trend. Obecně platí, že hodnoty nad 25 ukazují na silný trend, zatímco cokoliv pod 20 znamená slabý nebo netrendující trh.

Traders obvykle hledají křížení mezi +DI a -DI jako indikátory potenciálních obchodních příležitostí. Zkřížený +DI přes -DI může být interpretován jako potenciální nákupní příležitost, zatímco inverzní by mohla signalizovat možnost prodeje. Tyto přechody spolu s dalšími ukazateli, jako jsou Relative Strength Index (RSI) or Klouzavý průměr Konvergence Divergence (MACD), formulovat robustní obchodní strategie, které mohou zvýšit potenciál úspěchu trades na jakémkoli daném trhu.

Navíc důvtipný traders používají DMI ve spojení s dalšími nástroji k ověření síly trendu, změn signálu a identifikaci potenciálních vstupních nebo výstupních bodů. Toto využití DMI spolu s dalšími indikátory a strategiemi omezuje klíčovou užitečnost DMI – vytvoření lepšího porozumění tržním trendům a usnadnění informovaných obchodních rozhodnutí.

1.2. Výpočet DMI

Výpočet indexu směrového pohybu (DMI) je vícekrokový proces, který přináší všestranný nástroj používaný při vyhodnocování tržních trendů. Začněte tento výpočet identifikací pozitivního a negativního směru pohybu. Pozitivní směrový pohyb nastane, když aktuální vysoká minus předchozí vysoká překročí předchozí minimum minus aktuální minimum. Naopak, negativní pohyb se projevuje, když předchozí minimum mínus aktuální minimum nahradí aktuální maximum mínus předchozí maximum. Po určení kladných a záporných pohybů musí být stanoven skutečný rozsah, což je nejvyšší hodnota mezi aktuálním maximem mínus aktuální minimum, aktuálním maximem mínus předchozí uzavření a předchozím uzavřením mínus aktuální minimum.

Dalším krokem je výpočet hladkých pozitivních a negativních směrových indexů za 14 období a také skutečného rozsahu za 14 období. Jedním z klíčových bodů v tomto výpočtu je vyhnout se násobení 100, na rozdíl od jeho protějšku, průměrného směrového indexu (ADX). Výsledná hodnota, kladný směrový indikátor a záporný směrový indikátor, bude poměr, který osciluje mezi 0 a 1. V podstatě traders jej používají k identifikaci významných změn tržních trendů.

Složka Popis Vzorec Výklad
+ DI Pozitivní směrový indikátor Skutečný rozsah / období Vysoká hodnota indikuje silný vzestupný trend
-DI Negativní směrový indikátor Skutečný rozsah / období Vysoká hodnota indikuje silný klesající trend
ADX Průměrný směrový index Součet +DI a -DI za n období / n Vysoká hodnota označuje silný trend (obakým směrem)
Skutečný rozsah Míra cenového rozpětí za dané časové období max (Vysoká – Nízká, Vysoká – Předchozí zavření, Předchozí zavření – Nízká) Používá se při výpočtu +DI a -DI

2. Strategie DMI pro Traders

Pochopení strategie DMI a její aplikace v obchodování je zásadní pro trades cílem prosperovat na dynamických trzích. Využití síly Index směrového pohybu (DMI), traders může správně posoudit, zda je cenný papír trendový, a změřit sílu tohoto trendu.

Jádro DMI strategie se skládá ze tří kolísajících čar: plus indikátor směrového pohybu (+DMI), mínus indikátor směrového pohybu (-DMI) a průměrný index směrového pohybu (ADX). +DMI detekuje sílu vzestupného trendu, zatímco -DMI rozpozná sílu klesajícího trendu. Traders pečlivě sledují přechody těchto linií jako potenciální signály nákupu nebo prodeje.

ADX, představující sílu trendu, kolísá mezi 0 a 100. Hodnoty nad 20 naznačují silné trendy a udržení současných pozic, zatímco hodnoty pod 20 jsou signály slabších trendů, které podněcují možnou změnu strategie.

Použití DMI strategie nespočívá pouze na číslech. Pozorování grafických změn na grafu DMI přidává další reklamuvantagená vrstva. Rostoucí ADX ukazuje rostoucí sílu trendu, zatímco klesající linie ilustruje trend oslabování. Přechody nad a pod 20 na lince ADX si zaslouží traders 'nerozdělenou pozornost, protože zobrazují rozhodující momenty v obchodní strategii.

V nestálém světě obchodování, pochopení DMI strategie usnadňuje chytrá obchodní rozhodnutí. Přesná interpretace vzestupů, pádů a křížení v grafu DMI vybavuje traders s včasnými poznatky, které jim umožňují pohybovat se v tržních proudech jistěji a ziskověji.

2.1. Přehled strategie

Projekt Index směrového pohybu (DMI) představuje přesvědčivou strategii využívající sílu analýza trendů ve finančním obchodování. V rámci této strategie, dvě primární složky, Pozitivní směrový indikátor (+DI) a Negativní směrový indikátor (-DI), komunikovat a odhalovat obchodní příležitosti. Princip je jednoduchý: když +DI překročí -DI, ​​signalizuje to vzestupný trend, a tím povzbudí kupující ke vstupu na trh. Naopak, pokud -DI dominuje, naznačuje to medvědí trend, což naznačuje vhodný okamžik k prodeji.

Projekt Linka ADX, další kritická část rovnice DMI, měří sílu trendu. Asistující tradePři identifikaci silných nebo slabých tržních trendů hodnoty ADX vyšší než 25 naznačují, že trend je silný a stojí za pozornost. Tyto indikátory dohromady nabízejí trader celkový směr a síla trhu, což umožňuje důvtipnější rozhodování v náročném terénu obchodování. Toto sloučení měření, nástrojů a signálů je základem efektivní aplikace indexu směrového pohybu. Úlohu kritického myšlení a analýzy však nelze podceňovat; DMI pouze poskytuje data, to, jak jsou interpretovány, vymezuje obchodní úspěch.

2.2. Obchodní techniky s DMI

DMI obchodní ukazatel tradingview

Pokud pro testování DMI požadujete pokročilejší možnosti grafů, můžeme doporučit Obchodní pohled.

Investoři a traders postroj vícenásobný obchodní techniky spárovaný s Index směrového pohybu (DMI) odvozovat cenné obchodní signály a vytvářet strategie orientované na výsledek. Využití DMI pro měření směrové intenzity cenových pohybů může dát přednost traders po celém světě.

Identifikace robustního trendu se často zpracovává pomocí DMI, kde hodnoty nad 25 indikují silný trend a pod 20 značí slabý nebo netrendující trh. V tomto měřítku traders obvykle zaujímají dlouhé a krátké pozice poháněné býčím a medvědím tržním sentimentem.

A 'crossover' je oblíbená obchodní technika DMI, ke které dochází, když se čára +DMI protne nad nebo pod čárou -DMI. Vzestupný crossover (kde +DMI převyšuje -DMI) je býčí signál indikující potenciální vzestupný trend trhu a mohl by být výhodným vstupním bodem pro zaujímání dlouhých pozic. Naproti tomu přechod směrem dolů (kde -DMI převyšuje +DMI) signalizuje medvědí chování trhu a poskytuje šance na zaujímání krátkých pozic.

Kromě toho Linka ADX, součást DMI, pomáhá pochopit, zda je trh trendový nebo omezený na rozsah. Traders často sledují, zda ADX stoupne nad 20 nebo 25, což obvykle naznačuje silný trend, nejlépe pro přístupy sledující trend. Přesto, když linie ADX klesne pod tyto úrovně, trh může být omezený na rozsah nebo ztrácet dynamiku, a traders se může rozhodnout pro reverzní strategie.

Sledování divergence mezi cenovým pohybem a indikátory DMI je další efektivní obchodní technikou. To naznačuje potenciální obrat ceny, který by měl být potvrzen jinými nástroji technické analýzy pro vyšší míru úspěšnosti.

Obchodování s DMI vyžaduje pečlivé pochopení nástroje, jeho indikátorů a jejich důsledků. Je to mocný nástroj, pokud se používá správně, ale je důležité jej doplnit dalšími analytickými metodami pro komplexní přehled trhu.

2.3. Pokyny pro úspěšné obchodování DMI

Úspěch obchodování s DMI se scvrkává na několik zásadních pokynů, které slouží jako stabilní kompas, který vás nasměruje k ziskovosti.

Upřednostňujte trpělivost: DMI obchodování není spěch do cíle. Traders nesmí skočit při prvním signálu, ale čekat na ideální nastavení. Systém by měl ukazovat, že trh je trendový, signál ratifikovaný ADX je vyšší než 20.

Pochopte trend na trhu: TradePřed umístěním by si měli být vědomi tržního směru trade. Pamatujte, že čára -DI směřující nahoru znamená silný klesající trend, zatímco rostoucí +DI ukazuje silný vzestupný trend.

Zvažte časový rámec: Obratné nastavení časového rámce může ovlivnit vaše obchodní výsledky. Kratší časový rámec může produkovat více obchodních signálů, ale možná s menším přesvědčením než ty z delšího časového rámce.

Vymezit stop lossy: Traders by měly vynutit stop-loss příkaz na vhodné úrovni. Toto opatření chrání kapitál před nepříznivými pohyby trhu. Jako spolehlivý často poslouží nedávná nejvyšší nejvyšší nebo nejnižší nejnižší hodnota stop loss bod.

Vypočítejte cíle zisku: Racionální stanovení potenciálních cílů zisku musí doprovázet nastavení stop lossů. Nedávné swing high nebo swing low často slouží jako optimální cíl.

Držte se strategie: Závazek k obchodní strategii je prvořadý, přináší konzistenci a stabilitu na trhu těkavost.

Nepřetržitý vzdělání: Obchodování s DMI vyžaduje neustálé vzdělávání finanční trhy a technická analýza. Trhy se vyvíjejí a držet krok se znalostmi nabízí výhodu nad ostatními.

S těmito pokyny a trader zvyšuje jejich šance na rozkvět v obchodní strategii DMI a proplouvá bouřlivými moři akciového trhu s jistotou a přesností. Nikdy nezapomeňte, že úspěšné obchodování není zárukou, ale hrou pravděpodobností – hrou, kterou můžete hrát, abyste vyhráli se správnými nástroji a myšlením.

📚 Další zdroje

Upozornění: Poskytnuté zdroje nemusí být přizpůsobeny začátečníkům a nemusí být vhodné traders bez odborné praxe.

"[PDF] Strategie strojového učení založená na indexu směrového pohybu pro předpovídání signálů obchodování s akciemi."
Autoři: AS Saud, S Shakya
Časopis: International Journal of Electrical & Computer Engineering
Rok: 2022
Popis: Článek navrhuje strategii strojového učení založenou na indexu směrového pohybu (DMI) pro predikci signálů obchodování s akciemi. Výkon této strategie se hodnotí, aby se posoudila její účinnost.
Zdroj: ResearchGate (PDF)


„[PDF] Užitečnost nového technického indikátoru, rychlost změny – alfa (ROC-α) na akciových trzích: Studie malajských akcií s nejvyšší kapitalizací“
Autoři: JCP M'ng, AHJ Jean
Plošina: Citeseer
Popis: Studie představuje nový technický ukazatel nazvaný Rate of Change–Alpha (ROC-α) a zkoumá jeho aplikaci na malajském akciovém trhu. Článek také pojednává o dalších ukazatelích včetně pozitivního DMI, negativního DMI a ADX DMI.
Zdroj: Citeseer (PDF)

❔ Často kladené otázky

trojúhelník sm vpravo
Jaký je hlavní význam DMI v obchodování?

Index směrového pohybu (DMI) je nedílnou součástí technické analýzy, která rozlišuje sílu současného trendu a předpovídá budoucí směřování cen. Pomáhá to traders při přijímání informovaných rozhodnutí o vstupech a výstupech na trh.

trojúhelník sm vpravo
Jak funguje vzorec DMI, aby pomohl při obchodování?

Vzorec DMI funguje na základě výpočtu dvou hodnot známých jako Positive Directional Indicator (+DI) a Negative Directional Indicator (-DI). Poté je představuje na grafu, aby signalizoval medvědí nebo býčí trendy. Když je +DI nad -DI, ​​znamená to býčí trend, a když je -DI nad +DI, znamená to medvědí trend.

trojúhelník sm vpravo
Jaké jsou základní součásti vytváření strategie DMI?

Vytvoření strategie DMI vyžaduje zvýšenou pozornost chování a interakci linek +DI a -DI. Zásadní je také pravidelné sledování průměrného směrového indexu (ADX), součásti výpočtu DMI, která měří sílu trendu. Dalším důležitým faktorem je křížové ověření indikací DMI s jinými technickými indikátory pro zvýšení přesnosti.

trojúhelník sm vpravo
Jak důvěryhodné jsou signály generované strategií DMI?

Strategie DMI je uznávaným technickým přístupem, ale nemělo by se na něj spoléhat výhradně. Vzhledem k tomu, že DMI je indikátor sledující trend, může v některých případech zaostávat nebo poskytovat falešné hodnoty na trzích bez jasných trendů. Proto, traders obvykle používají DMI v kombinaci s dalšími analytickými nástroji pro robustnější obchodní strategii.

trojúhelník sm vpravo
Které další ukazatele fungují dobře v tandemu s DMI v rámci obchodní strategie?

Předpovědi DMI o trendech na trhu lze dobře spárovat s jinými indikátory pro potvrzení trendu. Patří mezi ně klouzavé průměry, MACD (Moving Average Convergence Divergence), RSI (Relative Strength Index) a Bollingerova pásma. Mohou poskytnout další vhled do cenové volatility, hybnosti a zvratů trendů, díky čemuž je DMI ještě efektivnější.

Autor: Florian Fendt
Ambiciózní investor a trader, Florián založil BrokerCheck po studiu ekonomie na vysoké škole. Od roku 2017 sdílí své znalosti a vášeň pro finanční trhy dále BrokerCheck.
Přečtěte si více o Florian Fendt
Florian-Fendt-autor

Zanechat komentář

Top 3 Brokers

Poslední aktualizace: 25. července 2024

markets.com-logo-nové

Markets.com

4.6 z 5 hvězdiček (9 hlasů)
81.3 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Vantage

4.6 z 5 hvězdiček (10 hlasů)
80 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Exness

4.5 z 5 hvězdiček (19 hlasů)

Mohlo by se Vám také líbit

⭐ Co si myslíte o tomto článku?

Přišel vám tento příspěvek užitečný? Komentujte nebo ohodnoťte, pokud máte k tomuto článku co říci.

Získejte zdarma obchodní signály
Už nikdy nezmeškáte příležitost

Získejte zdarma obchodní signály

Naši oblíbenci na jeden pohled

Vybrali jsme vrchol brokers, kterému můžete věřit.
InvestovatXTB
4.4 z 5 hvězdiček (11 hlasů)
77 % účtů drobných investorů ztrácí peníze při obchodování CFDs tímto poskytovatelem.
TradeExness
4.5 z 5 hvězdiček (19 hlasů)
BitcoinCryptoAvaTrade
4.4 z 5 hvězdiček (10 hlasů)
71 % účtů drobných investorů ztrácí peníze při obchodování CFDs tímto poskytovatelem.

Filtry

Standardně řadíme podle nejvyššího hodnocení. Pokud chcete vidět další brokers buď je vyberte v rozevíracím seznamu, nebo zužte vyhledávání pomocí více filtrů.
- posuvník
0 - 100
Co hledáš?
Brokers
Nařízení
Plošina
Vklad / výběr
Typ účtu
Umístění kanceláře
Broker Funkce